Svet-Stranek.cz
Odmaštění / Čištění / Výroba - CHEMICAL

PŘEDOBJEDNÁVKA - CLEANCHEM - R * ANTI - Covid * KETTENMAX * SPITCHEM * WAXCHEM * MUŠKIN * Ostatní:

PŘEDOBJEDNÁVKA - CLEANCHEM - R * ANTI - Covid * KETTENMAX * SPITCHEM * WAXCHEM * MUŠKIN * Ostatní

CENY jsou uvedeny s DPH bez poštovného. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

CLEANCHEM-R / 1 L Čistič řetězu - předobjednávka

CLEANCHEM-R / 1 L   Čistič řetězu - předobjednávka

CLEANCHEM-R - čistící a rozpouštěcí přípravek pro bezoplachové čištění řetězů (moto / kolo aj.).
Vlastnosti - nezanechává mastné stopy, odpadá nutnost oplachů, velmi rychlé odpařování, nekorozivní, nerozpouští ani nepoškozuje gumové X nebo Z kroužky ! Má mimořádnou schopnosti "pojmout-rozpustit" do sebe mnoho nečistot.
Použití - výborný produkt pro vyčištění a odmaštění řetězu (ů). Ideální na brzdové a spojkové obložení aj..
Množství : 1L
Signální slovo : NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. – Zákaz kouření. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/par /aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
Bezpečnostní list - na vyžádání
Poštovné / Balné - viz. Všeobecné obchodní podmínky

Cena: 290,-
zpět na seznam zboží«